HOME
Thai Version
  เกี่ยวกับเรา   ติดต่อเรา   เข้าสู่ระบบ English Version
หน้าหลัก
แบบฟอร์ม
โครงการ
รายงานสรุป
ข่าวสาร
ระเบียบสภาวิจัยฯ
นักวิจัยชาวต่างประเทศ...
นักวิจัยไทย, หน่วยงานไทย...
หน่วยงานเจ้าของพื้นที่...
การอำนวยความสะดวก...
ตัวอย่าง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา...
การต่อวีซ่า


If you stay in Thailand longer than 90 days, you have to report to Immigration Office as notified.

การอำนวยความสะดวกให้นักวิจัยชาวต่างประเทศในการเข้ามาทำวิจัยในประเทศไทยการอำนวยความสะดวกให้นักวิจัยชาวต่างประเทศในการเข้ามาทำวิจัยในประเทศไทย
...........................................

1. มีหนังสือขอรับการตรวจลงตราให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำวิจัยในประเทศไทย

2. เปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตราให้นักวิจัยชาวต่างประเทศ (กรณีที่จำเป็นและเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของประเทศไทย)

3. ต่อเวลาอยู่ในประเทศไทยให้นักวิจัยชาวต่างประเทศระยะยาวครั้งละ 1 ปี จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดการวิจัย

4. ติดต่อหน่วยงานไทยเพื่อขออนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้าไปรวบรวมข้อมูลการวิจัย

5. ให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการวิจัย

6. ส่งเสริมและเผยแพร่ผลการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและการดำเนินกิจกรรมต่อยอดของโครงการวิจัย

   

  หน้าต่อไป - ตัวอย่าง ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาฯ ››
Contact E-mail: webmaster@nrct-foreignresearcher.org
Copyright © 2012 http://foreignresearcher.nrct.go.th/. All Rights Reserved.