HOME
Thai Version
  เกี่ยวกับเรา   ติดต่อเรา   เข้าสู่ระบบ English Version
หน้าหลัก
แบบฟอร์ม
โครงการ
รายงานสรุป
ข่าวสาร
ระเบียบสภาวิจัยฯ
นักวิจัยชาวต่างประเทศ...
นักวิจัยไทย, หน่วยงานไทย...
หน่วยงานเจ้าของพื้นที่...
การอำนวยความสะดวก...
ตัวอย่าง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา...
การต่อวีซ่า


If you stay in Thailand longer than 90 days, you have to report to Immigration Office as notified.

ข้อปฏิบัติสำหรับนักวิจัยไทยและหรือหน่วยงานไทยข้อปฏิบัติสำหรับนักวิจัยไทยและหรือหน่วยงานไทย
...........................................

1. บททั่วไป
ก่อนเข้าร่วมทำการวิจัยกับนักวิจัยชาวต่างประเทศ ควรให้นักวิจัยไทยหรือหน่วยงานไทยทำความตกลงกับนักวิจัยชาวต่างประเทศ หรือหน่วยงาน หรือองค์กรต่างประเทศที่สนับสนุนการวิจัย ถึงการมีสิทธิร่วมกันในทรัพย์สินทางปัญญาของนักวิจัยไทย หรือหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยไทยในผลงานที่จะได้จากการวิจัย เช่น การมีสิทธิร่วมกัน หรือมีสิทธิส่วนหนึ่งตามสัดส่วนของการลงทุนทั้งด้านการเงินและบุคลากร ในการวิจัยนั้น ๆ เป็นต้น

ในกรณีที่การวิจัยมีความจำเป็นต้องใช้ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือความหลากหลายทางชีวภาพของไทย ก่อนที่นักวิจัยไทยหรือหน่วยงานไทยเข้าร่วมทำการวิจัยกับนักวิจัยชาวต่างประเทศ ให้พิจารณาว่านักวิจัยชาวต่างประเทศได้ขออนุญาตและตกลงที่จะแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่หน่วยงานเจ้าของพื้นที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วหรือไม่

สำหรับนักวิจัยไทยที่ร่วมทำการวิจัยในโครงการของนักวิจัยชาวต่างประเทศควรคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับในการร่วมทำวิจัยเป็นสำคัญ

2. ข้อปฏิบัติสำหรับนักวิจัยไทยและหรือหน่วยงานไทยที่ร่วมทำการวิจัย ภายใต้โครงการวิจัยร่วม
    1) ร่วมวางแผนการวิจัยกับนักวิจัยชาวต่างประเทศ ทำความเข้าใจรายละเอียดของโครงการวิจัย และทราบบทบาทและความรับผิดชอบของตนอย่างชัดเจน
    2) ส่งหนังสือสนับสนุนการวิจัยและผลการวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการวิจัย พร้อมกับคำขออนุญาตทำการวิจัยของนักวิจัยชาวต่างประเทศให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
    3) รับการรายงานตัวของนักวิจัยชาวต่างประเทศ และส่งใบตอบรับการรายงานตัวให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
    4) ให้ความร่วมมือแก่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในการดูแลให้นักวิจัยชาวต่างประเทศปฏิบัติตามระเบียบและดำเนินการวิจัยตามแผนการวิจัยที่ได้เสนอไว้
    5) ให้ความร่วมมือแก่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในการเขียนรายงานความก้าวหน้า รายงานสรุปผลการดำเนินงาน และรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน
    6) เมื่อโครงการวิจัยสิ้นสุดลงแล้ว ให้นักวิจัยไทยกรอกแบบประเมินในส่วนของนักวิจัยชาวต่างประเทศและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

3. ข้อปฏิบัติสำหรับนักวิจัยไทยและหรือหน่วยงานไทยที่ให้ความร่วมมือแก่นักวิจัยชาวต่างประเทศ
    1) รับการรายงานตัวของนักวิจัยชาวต่างประเทศ และส่งใบตอบรับการรายงานตัวให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
    2) ดูแลการทำวิจัยของนักวิจัยชาวต่างประเทศไม่ให้ส่งผลกระทบในทางลบต่อประเทศไทย
   

  หน้าต่อไป - ข้อควรคำนึงสำหรับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ฯ ››
Contact E-mail: webmaster@nrct-foreignresearcher.org
Copyright © 2012 http://foreignresearcher.nrct.go.th/. All Rights Reserved.