HOME
Thai Version
  เกี่ยวกับเรา   ติดต่อเรา   เข้าสู่ระบบ English Version
หน้าหลัก
แบบฟอร์ม
โครงการ
รายงานสรุป
ข่าวสาร
ระเบียบสภาวิจัยฯ
นักวิจัยชาวต่างประเทศ...
นักวิจัยไทย, หน่วยงานไทย...
หน่วยงานเจ้าของพื้นที่...
การอำนวยความสะดวก...
ตัวอย่าง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา...
การต่อวีซ่า


If you stay in Thailand longer than 90 days, you have to report to Immigration Office as notified.

ข้อปฏิบัติสำหรับนักวิจัยชาวต่างประเทศที่เข้ามาทำวิจัยในประเทศไทยข้อปฏิบัติสำหรับนักวิจัยชาวต่างประเทศที่เข้ามาทำวิจัยในประเทศไทย
...........................................

1. การขออนุญาตเข้ามาทำการวิจัยในประเทศไทย
    1.1 ติดต่อขอระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำการวิจัยในประเทศไทย และแบบคำขออนุญาตทำการวิจัย (NRCT-01) จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือดาวน์โหลดจาก www.nrct.net
    1.2 ติดต่อขอระเบียบเกี่ยวกับการวิจัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
    1.3 กรอกข้อมูลในแบบคำขออนุญาตทำการวิจัยให้สมบูรณ์
    1.4 ส่งเอกสารต่อไปนี้ให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติก่อนวันที่จะเริ่มทำการวิจัย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับจากวันที่สำนักงานได้รับคำขออนุญาต
          1.4.1 แบบคำขออนุญาตทำการวิจัย (NRCT-01)
          1.4.2 รายละเอียดของโครงการวิจัย แผนการวิจัยที่จะทำในประเทศไทย งบประมาณค่าใช้จ่าย และชื่อของนักวิจัยไทยด้วย
          1.4.3 หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่รับผิดชอบนักวิจัยชาวต่างประเทศโดยตรงและหลักฐานการได้รับทุน (ถ้ามี) จากแหล่งทุน
          1.4.4 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของโครงการครั้งหลังสุดที่นักวิจัยชาวต่างประเทศได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติให้ทำวิจัยในประเทศไทย (ถ้ามี)

    1.5 ไม่ควรเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อทำการวิจัยจนกว่าจะได้รับหนังสือแจ้งอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
    1.6 หลังจากที่ได้รับหนังสือแจ้งอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติแล้ว ให้นำหนังสือแจ้งอนุญาตและเอกสารที่จำเป็นไปติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทย เพื่อขอรับการตรวจลงตรา
    1.7 ในกรณีที่อยู่ในประเทศไทยขณะที่ได้รับหนังสือแจ้งอนุญาต ให้ไปรายงานตัวด้วยตนเองต่อสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือผ่านทางอินเตอร์เนตภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งอนุญาต เพื่อลงทะเบียนและชำระค่าประกันการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 10,000 บาท ต่อ 1 โครงการ สำหรับนักวิจัยชาวต่างประเทศประเภทที่สามและสี่

2. การรายงานตัวและการชำระค่าประกันการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
    2.1 รายงานตัวด้วยตนเองต่อสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือผ่านทางอินตอร์เนตภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งอนุญาต เพื่อลงทะเบียน และชำระค่าประกันการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 10,000 บาท ต่อ 1 โครงการ ด้วยตนเองหรือผ่านระบบธนาคาร สำหรับนักวิจัยชาวต่างประเทศประเภทที่สามและสี่
    2.2 รายงานตัวต่อนักวิจัยไทยที่จะร่วมทำการวิจัยด้วยและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะเริ่มทำการวิจัย

3. การวิจัยในประเทศไทย
    3.1 ทำการวิจัยตามแผนการวิจัยที่ได้เสนอไว้ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแผนการวิจัยจะต้องแจ้งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน
    3.2 ส่งรายงานความก้าวหน้า (เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย) ให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและหรือนักวิจัยไทยตามกำหนดเวลาทุกครั้ง
    3.3 ไม่ทำการวิจัยเกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องขยายเวลาการวิจัย จะต้องยื่นเอกสารต่อไปนี้ต่อสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติตามแบบ NRCT-04 ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนจะสิ้นสุดเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ทำการวิจัยในประเทศไทย
          3.3.1 แบบคำขออนุญาตขยายเวลาการวิจัย
          3.3.2 รายงานสรุปผลการวิจัยที่ผ่านมา (เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย)
          3.3.3 แผนการวิจัยในช่วงที่ขอขยายเวลาการวิจัย

    3.4 ให้นักวิจัยชาวต่างประเทศรายงานตัวด้วยตนเองต่อสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือผ่านทางอินเตอร์เนตหลังจากได้รับหนังสือแจ้งอนุญาตให้ขยายเวลาการวิจัยภายใน 7 วัน

4. การยุติการวิจัยในประเทศไทย
    4.1 ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงาน (เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย) ต่อสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และต่อนักวิจัยไทยที่ร่วมทำการวิจัยด้วย ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย
    4.2 มอบตัวอย่างการวิจัยที่ศึกษาหรือเก็บมาได้ระหว่างทำการวิจัยให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องนำตัวอย่างการวิจัยไปศึกษาทดลองในต่างประเทศ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน
    4.3 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด พร้อมด้วย CD ให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันยุติการวิจัยในประเทศไทย
    4.4 ส่งสิ่งตีพิมพ์พร้อมด้วย CD ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลการวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับอนุญาต อย่างละ 1 ชุด ให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหลังตีพิมพ์ภายใน 3 เดือน
   

  หน้าต่อไป - ข้อปฏิบัติสำหรับนักวิจัยไทยฯ ››
Contact E-mail: webmaster@nrct-foreignresearcher.org
Copyright © 2012 http://foreignresearcher.nrct.go.th/. All Rights Reserved.