HOME
Thai Version
  เกี่ยวกับเรา   ติดต่อเรา   เข้าสู่ระบบ English Version
หน้าหลัก
แบบฟอร์ม
โครงการ
รายงานสรุป
ข่าวสาร
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา


If you stay in Thailand longer than 90 days, you have to report to Immigration Office as notified.

ส่วนงานจัดการนักวิจัยชาวต่างประเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. วางระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำการวิจัยในประเทศไทย
2. พิจารณาคำขออนุญาตทำการวิจัยและวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการวิจัยของนักวิจัยชาวต่างประเทศทั้งด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ องค์การ สถาบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ และรวบรวมรายงานผลการวิจัยและบทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของนักวิจัยชาวต่างประเทศเพื่อเผยแพร่
4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ร่วมมือ และอำนวยความสะดวกแก่นักวิจัยชาวต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำการวิจัยในประเทศไทย
5. วิเคราะห์และประเมินผลรายงานผลการวิจัยของนักวิจัยชาวต่างประเทศและนำออกเผยแพร่
6. จัดทำทำเนียบโครงการวิจัย รายชื่อของนักวิจัยชาวต่างประเทศ รายงานสรุปผลการวิจัยออกเผยแพร่
7. รวบรวม จัดทำสถิติ และรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับนักวิจัยชาวต่างประเทศ ติดตามการดำเนินงานวิจัยภาคสนามของนักวิจัยชาวต่างประเทศ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
8. เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยชาวต่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือ การสัมมนา การประชุม เชิญนักวิจัยชาวต่างประเทศมาบรรยาย

Contact E-mail: webmaster@nrct-foreignresearcher.org
Copyright © 2012 http://foreignresearcher.nrct.go.th/. All Rights Reserved.