HOME
Thai Version
  เกี่ยวกับเรา   ติดต่อเรา   เข้าสู่ระบบ English Version
หน้าหลัก
แบบฟอร์ม
โครงการ
รายงานสรุป
ข่าวสาร
ระเบียบสภาวิจัยฯ
นักวิจัยชาวต่างประเทศ...
นักวิจัยไทย, หน่วยงานไทย...
หน่วยงานเจ้าของพื้นที่...
การอำนวยความสะดวก...
ตัวอย่าง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา...
การต่อวีซ่า


If you stay in Thailand longer than 90 days, you have to report to Immigration Office as notified.

ส่วนงานจัดการนักวิจัยชาวต่างประเทศ
  ขั้นตอนการขออนุญาตทำการวิจัย   กรุณาแจ้ง NRCT ล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนวีซ่าหมดอายุ   ››สืบค้นข้อมูลโครงการย้อนหลัง   ››Research Done in Conservative Area

›› News

· NRCT-01 (test)

· Check Your research application status

· How to write Research Proposal

· Research Done in Conservative Area

· Guidelines for Reporting

· DIRECTORY OF FOREIGN RESEARCHERS'RESEARCH PROJECTS IN THAILAND IN FISCAL YEAR OF 2011

· รายงานสรุปผลการวิจัยของนักวิจัยชาวต่างประเทศ

· การติดตามโครงการวิจัยของ Dr. Berenice Bellina และคณะ

วันที่ 14 มิถุนายน 2555 ในจังหวัดชุมพร

· การติดตามตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยของ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕
Mr. Micah Morton
Mr. Pepijn Schreinemachers

· การติดตามโครงการวิจัยของ Dr. Julia Ostner และคณะ

วันที่ 21-23 มีนาคม 2555 ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

» ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. 2550
» เอกสารประกอบการขออนุญาตเข้าทำวิจัยในประเทศไทย
» ข้อปฏิบัติสำหรับนักวิจัยชาวต่างประเทศที่เข้ามาทำวิจัยในประเทศไทย
» ข้อปฏิบัติสำหรับนักวิจัยไทยและหรือหน่วยงานไทย
» ข้อควรคำนึงสำหรับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ที่อนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้าไปทำการวิจัย
» การอำนวยความสะดวกให้นักวิจัยชาวต่างประเทศในการเข้ามาทำวิจัยในประเทศไทย
» ตัวอย่าง ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการวิจัยในประเทศไทย

Contact E-mail: frm@nrct.go.th
Copyright © 2017 foreignresearcher.nrct.go.th. All Rights Reserved.
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์วันนี้ 0 คน